Własna firma na wsi. 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Hits: 147

    Nawet 100 tys. złotych dotacji można otrzymać na założenie własnej firmy na wsi. Wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) można składać od 15 października do 13 listopada br.

iMR chce w tym roku przeznaczyć na pomoc w założeniu biznesu na wsi niemal 2 mld złotych. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Aby uzyskać dotację wnioskodawca przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku nie mógł prowadzić żadnego biznesu, poza działalnością rolniczą. Potwierdzeniem na to ma być brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poza tym, gospodarstwo rolne musi być położone w gminie wiejskiej lub gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie powinna przekraczać 15 tys. euro.

Kryteria wyboru premiować będą

 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty);
 • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty);
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
 • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty).

Zobowiązania beneficjenta 

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania wspieranej działalności, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
 • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
 • terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
 • przyznania jednolitej płatności obszarowej za rok w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

Zakres wsparcia

Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Na jaki biznes na wsi można dostać dotację

Firma, która zostanie założona dzięki dotacji z „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolnicze” będzie mogła zajmować się m.in.:

prowadzeniem salonu fryzjerskiego i realizacja innych zabiegów kosmetycznych

produkcją pieczywa, ciastek i lodów

wytwarzaniem gotowych posiłków i dań

produkcją piwa

prowadzeniem restauracji i innych placówek gastronomicznych

prowadzeniem ruchomych placówek gastronomiczne, np. foodtrucków

prowadzeniem obiektów noclegowych,

usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi

wychowaniem przedszkolnym

sprzedażą detaliczną w sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

pozyskiwaniem drewna

produkcją mebli biurowych i sklepowych, mebli kuchennych

naprawą i konserwacją maszyn, urządzeń elektronicznych

robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

malowaniem, szpachlowaniem itp.

sprzedażą samochodów osobowych

konserwacją i naprawą samochodów

sprzedażą hurtową urządzeń i maszyn rolniczych,

transportem lądowym pasażerskim

transportem drogowym towarów.

Pełna lista zawodów dostępna jest w załączniku do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. 

Szczegółowe informacje na temat operacji typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. Informacje, dokumenty aplikacyjne, w tym poradnik dla ubiegających się o dotację,  można też znaleźć na stronie internetowej ARiMR

 

WYG

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *